www.wimjonkers.nl is een dienst van Wim Jonkers druk en print De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie, gemaakte berekeningen en/of aangeboden diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Wim Jonkers druk en print aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste berekeningen en/of onvolledige informatie. Schade en/of gevolgschade, ontstaan bij of door gebruik van de website www.wimjonkers.nl, kan op geen enkele wijze worden verhaald op Wim Jonkers druk en print. Wim Jonkers druk en print heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Websites die door middel van een link toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Wim Jonkers druk en print gecontroleerd. Wim Jonkers druk en print aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze of andere websites van derden. © Wim Jonkers druk en print 2024. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Wim Jonkers druk en print worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand, openbaar worden gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd.