Algemene voorwaarden

Wij wijzen onze klanten erop dat drukwerk een maatwerk product is, hierdoor is het herroepingsrecht niet van toepassing.

Artikel 1: Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: Rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden; Leverancier: Wim Jonkers druk en print, gevestigd te Gameren; Informatiedragers : magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord; KVGO: Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen, gevestigd te Amstelveen.

Artikel 2: Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de leverancier gesloten overeen komsten. De verwijzing in de overeenkomst tussenopdrachtgever en leverancier naar deze leveringsvoorwaarden zal altijd als eerste verwijzing gelden en daarmee zullen deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn. De algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. In geval opdrachtgever op enig moment met leverancier een overeenkomst is aangegaan waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, wordt opdrachtgever geacht de toepasselijkheid van deze leveringsvoorwaarden op toekomstige overeenkomst en met leverancier stilzwijgend te hebben aanvaard. Deze leveringsvoorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van een overeenkomst van verkoop of opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen

Opdrachten dienen te allen tijde via de website www.wimjonkers.nl van leverancier opgegeven te worden. Hiervoor dient de klant in te loggen door middel vaneen emailadres en een wachtwoord. Deze zijn te verkrijgen door een inschrijving op de website. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en leverancier komt eerst na aanvaarding door leverancier tot stand. Aanvaarding geschiedt door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging. In beginsel ontvangtopdrachtgever een opdrachtbevestiging binnen 24uur na ontvangst door leverancier van een opdracht. Indien opdrachtgever niet binnen deze tijdspannen een opdrachtbevestiging heeft ontvangen, doet zij er goed aan contact op te nemen met de serviceafdeling van leverancier. Leverancier is niet aansprakelijk voor niet verwerkte opdrachten die niet door haar zijn aanvaarddoor middel van een opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtbevestiging op onderdelen afwijkt van de opdracht, worden deze onderdelen geacht van ondergeschikt belang te zijn en komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig de opdrachtbevestiging, tenzij opdrachtgever binnen 24 uur na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk tegen de verschillenbezwaar maakt.

Artikel 4: Annulering

De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag. Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van periodieke uitgaven als bedoeld in lid 2 en 3 van artikel14 is niet mogelijk.

Artikel 5: Prijs

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting(B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen. Wanneer de prijzen inclusief omzetbelasting(B.T.W.) zijn, dan wordt dit expliciet aangegeven. De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. De leverancier heeft het recht de opdracht onder gewijzigde prijs en/of specificaties te aanvaarden, indien de aard of inhoud van de door opdrachtgever aangeleverde programmatuur, bestanden, schetsen, tekeningen, modellen of andere soortgelijke toeleveringen van de opdrachtgever de leverancier daartoe naar diens oordeel aanleiding geven. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geenverplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatie tarieven worden berekend. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze leveringsvoorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald volgens de laatstelijk door het KVGO uitgegeven advies-calculatieschema’s en voorts, indien het KVGO geen actueel toepasselijk schema heeft uitgegeven, op een in de grafische industrie als redelijk beschouwd bedrag.

Artikel 6: Prijswijzigingen

De leverancier is gerechtigd de overeen gekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslastensociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs. De leverancier is gerechtigd de overeen gekomen prijs te verhogen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aan brengt, daaronder begrepen auteurs correcties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. De leverancier zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien deinhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 7: Betalingstermijn

Betaling van de prijs en de overige krachtens de overeenkomst door opdrachtgever verschuldigde bedragen dient vooraf, door middel van een eenmalige incasso-machtiging of girale betaling, tenzij de leverancier schriftelijk uitdrukkelijk met een andere betalingstermijn heeft ingestemd. Mocht dit wel het geval zijn, dan geldt er een betalingstermijn binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling als even bedoeld is de opdracht gever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de leverancier is vereist. De opdrachtgever kan zich niet op enige korting, verrekening of opschorting beroepen. Opdrachtgever gaat akkoord met het uitsluitend ontvangen van een factuur van de leverancier per email als PDF bestand. Indien, in geval aflevering op een door de opdrachtgever aangewezen afleveradres, aflevering niet kan plaatsvinden vanwege een aan opdrachtgever toe te rekenen oorzaak, is leverancier gerechtigd de levering van de vervaardigde zaken te staken. Voorts zal leverancier op verzoek van opdrachtgever zo spoedig mogelijk opnieuw de vervaardigde zaken opeen door de opdrachtgever aangewezen afleveradres ter aflevering aanbieden, nadat de verplichtingen van opdrachtgever zijn voldaan. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van de leverancier zekerheid testellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat de leverancier daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van de leverancier tot een voldoendezekerheid aangevuld dienen te worden. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf het verstrijken van de betalingstermijn over dit bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd tot aan de dag der algehele voldoening. De leverancier is bevoegd de wettelijke handelsrente over een volle maand inrekening te brengen indien leverancier een gedeelte van een maand zijn verplichting tot betaling aan de opdrachtgever niet volledig is nagekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke handelsrente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente (op jaarbasis, waarbij een jaar op 360 dagen wordt gesteld) zulks met een minimum van€ 150,00. Voornoemd percentage en bedrag ter zake buitengerechtelijke incassokosten zijn niet voor rechterlijk matiging vatbaar gelijk ook is bepaald in artikel 241 Rv. Daarnaast is opdrachtgever bij gebreke van tijdige betaling een vast bedrag van € 100,-administratiekosten verschuldigd.

Artikel 8:Wijze en kosten van levering; eigendomsvoorbehoud

De levering geschiedt te allen tijde op het aangewezenadres door opdrachtgever bij de plaatsing van de order, tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen. De leverancier is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de leverancier te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indienaflevering aan een door de opdrachtgever aangewezenadres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen. Iedere levering van zaken door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voor behoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst of uit andere soortgelijke overeenkomsten jegens de leverancier is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. De aflevering vindt plaats door middel van tussenkomst van DHL, tenzij anders overeengekomen. De vervaardigde zaken worden op werkdagen door de leverancier bij DHL ter verzending aangeboden.95 % van de postpakketten wordt op de daar opvolgende werkdag door DHL bezorgd, maar de opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen. DHL levert zendingen niet op zaterdag. Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer er vertraging ontstaat tijdens het traject van de verzender. Wanneer niemand aanwezig is op het aangewezenadres, is DHL gerechtigd het pakket bij de buren aanbieden. Bij aflevering dient de persoon, die het pakket in ontvangst neemt, te tekenen voor ontvangst. De verzending is steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het aannemen van zaken van de leverancier door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk geode staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt. De opdrachtgever kan tot uiterlijk 48 uur voorverzending een wijziging van het afleveradres aan de leverancier doorgeven. Daarna kan het afleveradres niet meer kosteloos worden gewijzigd. Bij een later doorgegeven wijziging wordt 15,00 euroadministratiekosten in rekening gebracht. De leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 9 : Termijn van leverin

Een door de leverancier opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het feit dat levering niet binnen de gestelde termijn kan plaatsvinden. De leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem schriftelijk heeft aangemaand binnen een redelijke termijn van ten minste 3 werkdagen te leveren en levering niet binnen de gestelde redelijke termijn plaatsvindt. De opdrachtgever is ermee bekend dat de levertijd ingeval van een opdracht met afwerking, zoals vouwen, rillen, stansen, pregen, doorgaans vier werkdagenlanger is. De voor de afwerking benodigde tijd is begrepen in de levertermijn die in de opdrachtvestiging is vermeld. Op verzoek van de opdrachtgever kan met de leverancier worden overeengekomen dat de afwerking sneller plaats vindt. De binding van de leverancier aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien. als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.2. De leverancier is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.3. De leverancier is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien de leverancier en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door de leverancier zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de leverancier instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 10: Onderzoek bij aflevering

is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de leverancier er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek ende desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk14 dagen na aflevering. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. De nakoming van de overeenkomst geldt tussenpartijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen. De prestatie van de leverancier geldt in elk gevaltussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 11: Inhoud en wijziging overeenkomst

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 12: Zet-, druk- of andere proeven

De door de opdrachtgever aan leverancier verstrekte toeleveringen, zoals ontwerpen, teksten, programmatuur, databestanden en tekeningen, worden niet door de leverancier op juistheid gecontroleerd, tenzij de opdrachtgever en de leverancier uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de leverancier ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de leverancier de aan deproeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven indoor de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 13: Afwijkingen

Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds de door de opdrachtgever aan de leverancier verstrekte toeleveringen, zoals ontwerpen, teksten, programmatuur, databestanden en tekeningen, respectievelijk de specificaties als vermeld in de opdrachtbevestiging, respectievelijk de zet-, druk-,of andere proef, kunnen geen reden vormen voorafkeuring, korting of ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. De opdrachtgever is ermee bekend dat de leverancier haar full colour opdrachten vervaardigt in combinatiedruk, waarbij het drukwerk samen met ander drukwerk op een drukvel geproduceerd wordt. Hierdoor is de prijs lager dan bij drukwerk dat op traditionele wijze wordt gedrukt. Echter, bij combinatiedruk is de kans groter dat er kleine afwijkingen, zoals kleur- en/of snijafwijkingen (van 2-3millimeter), ontstaan. Deze afwijkingen kunnen geenreden vormen voor afkeuring, korting of ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerkinggenomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:- oplage tot 20.000 eenheden: 10%- oplage van 20.000 en meer: 5%Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt inrekening gebracht respectievelijk verrekend. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld inde Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier ter inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

Artikel 14: Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven

Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke uitgave geldt, indien ter zake niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeen gekomen, voor onbepaalde tijd en kan slechts door opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is een jaar indien het een periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of vaker verschijnt en 6 maanden indien het een periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt. Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan een uitgave die regelmatig verschijnt. Onder vervaardiging in de zin van het eerste lid van dit artikel wordt mede begrepen de vervaardiging van halffabricaten of hulpmiddelen zoals losse katernen, litho- en zetwerk alsmede werkzaamheden tot afwerking en tot de verspreiding van de uitgave. Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts door middel van een aangetekende of met ontvangstbevestiging verzonden brief worden opgezegd. Van het bepaalde in dit artikel kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

Artikel 15: Auteursrechten etc.

De opdrachtgever garandeert de leverancier, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen toeleveringen, zoals ontwerpen, teksten, programmatuur, databestanden en tekeningen, geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen auteursrechten en rechten van industriële eigendom. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken van derden wegens vermeende inbreuk op hun rechten. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de leverancier bevoegd maar niet gehouden de nakoming op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de leverancier door de nakoming van de overeenkomstgeen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de leverancier de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de leverancier steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken, zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computer programmatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie en hulpmiddelen, ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. De door de leverancier volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken, zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werkendetailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de leverancier bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd. De opdrachtgever verkrijgt na levering door de leverancier het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door de leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken of van werken in de zin van lid4 van dit artikel. Het even bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

Artikel 16 : Eigendom productiemiddelen etc.

Alle door de leverancier vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro en macro montages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcylinders, stypen, stansmessen en -vormen,(folie-) preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom leverancier, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld. De leverancier is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven. De leverancier is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien de leverancier en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door de leverancier zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de leverancier instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 17 : Eigendom opdrachtgever, pandrecht

1. De leverancier zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1bedoelde zaken. De opdrachtgever dient des gewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.3. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan de leverancier van toeleveringen, zoals ontwerpen, teksten, programmatuur, databestanden en tekeningen, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door de leverancier worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever de leverancier op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.4.De opdrachtgever verleent de leverancier pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met de leverancier door hem in de macht van de leverancier worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de leverancier verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 18: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten

1. Indien de opdrachtgever met de leverancier is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van de leverancier vragen.2. De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voorproeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van de leverancier vragen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de leverancier een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door de leverancier houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.3. De leverancier is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking, op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.4. De leverancier is niet aansprakelijk voor het te kortschieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor de leverancier onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan de leverancier getoonde monster en het later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materiaal of producten.5. De leverancier staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomstopgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de leverancier noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen vanglans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis ofanti-smetpoeder.7. De opdrachtgever is gehouden de leverancier op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.8. De leverancier is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van het door de opdrachtgever aangeleverd materiaal en producten te beschikken als ware deze zijn eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van de leverancier gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de even bedoelde resten bij de leverancier af te halen.

Artikel 19: Aanleverspecificaties voor drukwerk

1. Door de opdrachtgever dient bij de aanlevering van toeleveringsmateriaal voor drukwerk de volgende specificaties in acht te worden genomen, tenzij schriftelijk anders tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is overeengekomen:• aanlevering in een of meer van de volgende Mac/PC bestanden: JPG ( 300 DPI, certified ), PDF, TIFF, EPS/ AI, waarbij de tekst dient te worden omgezet naar lettercontouren/outlines en de bestanden gecomprimeerd naar ZIP of SIT worden verzonden;• 3 millimeter afloop aan alle zijden, waarbij GEEN kaders mogen worden gebruikt;• Tekst moet 5 mm van de snijrand afstaan(8millimeter inclusief afloop);• Alle fonts dienen te zijn omgezet naar lettercontouren;• Bestanden dienen geen “overprint” te bevatten deze zijn niet zichtbaar na de drukgang.• Afbeeldingen in CMYK (eurostandard coated) met resolutie van 300 dpi;• PDF bestanden dienen te zijn opgeslagen als PDFX1a(X-3 kan niet worden verwerkt);• Bij het maken van PDF bestanden moeten de fonts100 % ingesloten zijn en beeld- en lijncompressie dienen te zijn uitgezet (zie ook de werktekening op de in artikel 3 lid 1 van deze leveringsvoorwaarden vermelde website);• De bestanden mogen GEEN kaders bevatten. Dit doordat het drukwerk in combinatie wordt gedrukt en hierbij kleine snij-afwijkingen kunnen ontstaan, die bij het gebruik van kaders duidelijker zichtbaar worden.• Wanneer in een bestand toch kaders worden gebruikt, behoudt leverancier zich het recht voor deze bestanden niet te drukken. Indien de leverancier tot overgaat tot het drukken van deze bestanden, geschiedt dit voor eigen risico van opdrachtgever en aanvaardt leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan voor het geleverde drukwerk. Transparanties die worden gebruikt in documenten dienen samengevoegd te worden tot 1 laag of omgezet te worden naar een BITMAP. Bestanden mogen niet in lagen worden aangeleverd maar als 1laag. In uw opmaakprogramma dient u uw bestand als pdf om te zetten naar pdf-x1a(2001). Maakt u gebruik van eps dan dient u deze in Adobe Distiller om te zetten naar pdf-x1a(2001).Transparanties, lagen en effecten die worden gebruikt in Adobe CS1, CS2 en CS3 worden nog niet goed ondersteunt door postscript printers, belichters of CTP´s. Om dit probleem deels te verhelpen dient u zich te houden aan de aangegeven richtlijnen.2. De leverancier heeft op de in artikel 3 lid 1 van deze leveringsvoorwaarden vermelde website bij al haarproducten werktekeningen geplaatst die het gemakkelijker maken bestanden op te maken. Opdrachtgever wordt geadviseerd gebruik te maken van deze werktekeningen om problemen te voorkomen.

Artikel 20: Overmacht

1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekeningkomen.2. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van bijvoorbeeld oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 21: Aansprakelijkheid

1. Schade die de opdrachtgever lijdt en waarvoor leverancier aansprakelijk is, wordt aan opdrachtgever uitsluitend vergoed volgens onderstaande bepalingen, ongeacht de grond waarop de vordering tot schadevergoeding wordt gebaseerd.2. De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot de factuur waarde van de opdracht exclusief omzetbelasting.3. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van inkomsten-of winstderving, schade wegens stagnatie of vertraging in bedrijfsactiviteiten, schade wegens productieverlies, verlies van arbeidsuren en/of tevergeefs gemaakte arbeidskosten, meer kosten van inkoop bij derden, schade wegens gemiste besparingen, overeenkomsten of kortingen en boetes.4. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voorschade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken naaflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.5. De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door de leverancier te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever de leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.6. Het recht op vergoeding van schade vervalt indien daarop niet binnen 14 dagen nadat opdrachtgever met het ontstaan van de schade bekend is geworden, althans redelijkerwijs bekend kon zijn, schriftelijkdoor opdrachtgever beroep is gedaan.7. Indien de leverancier ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en de leverancier alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen

Artikel 22: Kortingen

1. Indien de opdrachtgever met regelmaat opdrachten aan de leverancier verstrekt, kan zij op haar verzoek in aanmerking komen voor een kortingsregeling, zulks ter beoordeling van de leverancier. Indiende opdrachtgever al een kortingsregeling bij of wederverkoperscontract met de leverancier heeft, komt zij niet in aanmerking voor overige kortingen, beloningen of acties.2. Bij het plaatsen van het logo van de leverancier krijgt de opdrachtgever een eenmalige korting van5 % op de factuurwaarde van de opdracht exclusief omzetbelasting, mits het evenement en het ontwerp van de flyers of posters voldoen aan de daaraan door de leverancier gestelde eisen. Deze eenmalige korting geldt alleen voor flyers en posters.

Artikel 23: Schriftelijke mededelingen

Daar waar deze leveringsvoorwaarden vereisen dat een mededeling schriftelijk plaatsvindt, is een digitale mededeling eveneens toereikend, met uitzondering van mededelingen per aangetekende of met ontvangstbevestiging verzonden brief dienen te worden gedaan.

Artikel 24: Geschillen; Forum- en rechtskeuze

1. De geschillen die voorvloeien uit overeenkomstentussen de leverancier en Opdrachtgever zullen naar beoordeling en eigen inzicht van de Leverancier bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij : de Rechtbank te Arnhem ; of wel. aanhangig te maken bij de Stichting Scheidsgerecht voor de Grafische Industrie overeenkomstig het reglement van de Stichting Scheidsgerecht voor de Grafische Industrie, gevestigd te Amstelveen aan de Startbaan 10(Postbus 220, 1180 AE Amstelveen);tenzij krachtens dwingend recht een andere instantiebevoegd is;2. Indien de Opdrachtgever een geschil aanhangig wenst te maken zal zij de Leverancier verzoeken welke keuze de Leverancier maakt op basis van lid 1 en de Leverancier zal hier binnen 14 dagen op reageren. Indien geen reactie komt kan de Opdrachtgeverkiezen tussen de twee instanties als in lid 1 genoemd;3. De in lid 1 onder b bedoelde wijze van arbitrale geschillenbeslechting is slechts van toepassing indien tenminste een van partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst lid of associé was van het KVGO en de aanhangig te maken vordering (niet zijnde een tegenvordering) meer dan € 2.500,00 in hoofdsombedraagt.4. Een geschil is aanwezig, wanneer één van partijen verklaart dat dit het geval is.5. Indien de instantie als bedoeld in lid 1 onder b van toepassing is De arbiters zullen recht spreken als goede mannen naar billijkheid, zonder aan de strenge regelen van het recht gebonden te zijn.

Artikel 25: Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht. opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in lid 2 van artikel 12van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud de leverancier in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier, gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de leverancier mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van de leverancier, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 2 van artikel 6 en door het in acht nemen van het bepaalde in lid 2 van artikel 12 en de leden 1 en 2 van artikel 18 van deze leveringsvoorwaarden. Bij niet-tijdige betaling of bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 5 van artikel 7 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door de leverancier nodig is. De leverancier is alsdan, onverlet hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal de leverancier de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. Onze levertijden zijn gebaseerd op een door u correct aangeleverd bestand. Indien dit niet het geval is, kan er een vertraging ontstaan.